خنـکا

ی لبخند تو

هرچند با تو بودن را هنوز نیاموخته ام

ولی با غیر تو بوذن را هم نمیتوانمعین صاد