خنـکا

ی لبخند تو

۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

برای پیدا کردنت 

پرنده ها پرواز یاد گرفتند

جهانگردها، جهانگرد شدند

قله ها فتح شد

جنگ های جهانی در گرفت

عاقل ها دیوانه شدند

دیوانه ها ،ستاره شناس شدند

و من 

در دریایی غرق شدم که هیچ مرواریدی از تو خبر نداشت